İçeriğe atla

rabbitmq

Centos 7 Rabbitmq Kurulumu

Centos 7 Rabbitmq Kurulumu

Önce İşletim Sistemini Güncelleyin

sudo yum install epel-release
sudo yum update
sudo reboot

Erlang Yükleyin

cd ~
wget http://packages.erlang-solutions.com/erlang-solutions-1.0-1.noarch.rpm
sudo rpm -Uvh erlang-solutions-1.0-1.noarch.rpm
sudo yum install erlang

Kontrol

erl

Örnek Çıktı:

Erlang/OTP 18 [erts-7.3] [source-d2a6d81] [64-bit] [async-threads:10] [hipe] [kernel-poll:false]

Eshell V7.3 (abort with ^G)
1>

ctrl + c ile çıkış yapın

Rabbitmq Kurulumuna geçiyoruz

cd ~
wget https://www.rabbitmq.com/releases/rabbitmq-server/v3.6.1/rabbitmq-server-3.6.1-1.noarch.rpm
sudo rpm --import https://www.rabbitmq.com/rabbitmq-signing-key-public.asc
sudo yum install rabbitmq-server-3.6.1-1.noarch.rpm

Firewall izinleri:

sudo firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port=4369/tcp --add-port=25672/tcp --add-port=5671-5672/tcp --add-port=15672/tcp --add-port=61613-61614/tcp --add-port=1883/tcp --add-port=8883/tcp
sudo firewall-cmd --reload

Rabbitmq server çalıştırılması ve sunucu açılışında çalışmasını sağlıyoruz

sudo systemctl start rabbitmq-server.service
sudo systemctl enable rabbitmq-server.service

Durum Kontrol:

sudo rabbitmqctl status

Rabbitmq konsolunu aktifleştiriyoruz

sudo rabbitmq-plugins enable rabbitmq_management
sudo chown -R rabbitmq:rabbitmq /var/lib/rabbitmq/

Kullanıcı acıyoruz

sudo rabbitmqctl add_user mqadmin sifreniz
sudo rabbitmqctl set_user_tags mqadmin administrator
sudo rabbitmqctl set_permissions -p / mqadmin ".<em>" ".</em>" ".*"

Test:

ipadresiniz:15672

Symfony RabbitMqBundle

Symfony de RabbitMQ Servsine php-amqplib kütüphanesi ile bağlantısını anlatacağım.

Rabbit bundle da Thumperin php-amqlib kütüphanesini kullanıyoruz.

Örnek:

$msg = array('user_id' => 1235, 'image_path' => '/path/to/new/pic.png');
$this->get('old_sound_rabbit_mq.upload_picture_producer')->publish(serialize($msg));

50 tane mesaj istegi oldugunda aşagıdaki komutu çalıştırın.

$ ./app/console rabbitmq:consumer -m 50 upload_picture

RabbitMq server kurulumunuzu yaptıktan sonra bundle kuruyoruz.
Kurulum
Composer ile kurun:

$ composer require php-amqplib/rabbitmq-bundle

Bunldle Kayıt edin:
// app/AppKernel.php

public function registerBundles()
{
  $bundles = array(
    new OldSound\RabbitMqBundle\OldSoundRabbitMqBundle(),
  );
}

Kurulum bitti şimdi ayarlarını yapmakta.

Composer da kalması gereken: (Lütfen silmeyin)

{
  "require": {
    "php-amqplib/rabbitmq-bundle": "~1.6",
  }
}

extension ve compiler ekleyin:

use OldSound\RabbitMqBundle\DependencyInjection\OldSoundRabbitMqExtension;
use OldSound\RabbitMqBundle\DependencyInjection\Compiler\RegisterPartsPass;

// ...

$containerBuilder->registerExtension(new OldSoundRabbitMqExtension());
$containerBuilder->addCompilerPass(new RegisterPartsPass());

Kullanım:

Confirasyon dosyanıza ekleyin:

old_sound_rabbit_mq:
  connections:
    default:
      host:   'localhost'
      port:   5672
      user:   'guest'
      password: 'guest'
      vhost:  '/'
      lazy:   false
      connection_timeout: 3
      read_write_timeout: 3

      # requires php-amqplib v2.4.1+ and PHP5.4+
      keepalive: false

      # requires php-amqplib v2.4.1+
      heartbeat: 0

      #requires php_sockets.dll
      use_socket: true # default false
    another:
      # A different (unused) connection defined by an URL. One can omit all parts,
      # except the scheme (amqp:). If both segment in the URL and a key value (see above)
      # are given the value from the URL takes precedence.
      # See https://www.rabbitmq.com/uri-spec.html on how to encode values.
      url: 'amqp://guest:password@localhost:5672/vhost?lazy=1&connection_timeout=6'
  producers:
    upload_picture:
      connection:    default
      exchange_options: {name: 'upload-picture', type: direct}
      service_alias:  my_app_service # no alias by default
  consumers:
    upload_picture:
      connection:    default
      exchange_options: {name: 'upload-picture', type: direct}
      queue_options:  {name: 'upload-picture'}
      callback:     upload_picture_service

old_sound_rabbit_mq.upload_picture_producerve old_sound_rabbit_mq.upload_picture_consumer. sonra kullanılmak üzere beklemede olan servisler. bu servisleri upload_picture_service ile cagırabilirsiniz.

İsteğe Bağlı Kuyruk İşlemleri:

queue_options: {name: 'upload-picture', arguments: {'x-ha-policy': ['S', 'all']}}

20 saniyelik TTL mesajı örnegi

queue_options: {name: 'upload-picture', arguments: {'x-message-ttl': ['I', 20000]}}

Değişken Türleri:

  S – String
  I – Integer
  D – Decimal
  T – Timestamps
  F – Table
  A – Array

arguments isteğinize göre düzenleyebilirsiniz.

Belirli koşullara göre yaptırmak isterseniz:

queue_options:
  name: "upload-picture"
  routing_keys:
   - 'android.#.upload'
   - 'iphone.upload'

Önemli Uyarı:
2.3 üstü için geçerlidir bu yazılar eski versiyonlarda çalışmaz.

RabbitMQ server bağlantı ayarları:

connections:
  default:
    host:   'localhost'
    port:   5672
    user:   'guest'
    password: 'guest'
    vhost:  'foo' # to be dynamically overridden by <code>connection_parameters_provider</code>
    connection_parameters_provider: connection_parameters_provider_service

Örnek Uygulama:

class ConnectionParametersProviderService implements ConnectionParametersProvider {
  ...
  public function getConnectionParameters() {
    return array('vhost' => $this->getVhost());
  }
  ...
}

Producers, Consumers, Nedir?

Producers:
Gönderme sürecinde yapılan işlemlere denir.

Consumers:
Gönderilen verileri alıp işleyen birime denir.

Yüklenen resmi arkaplanda işlem yaptırmak istediğinizi varsayarsak:

public function indexAction($name)
{
  $msg = array('user_id' => 1235, 'image_path' => '/path/to/new/pic.png');
  $this->get('old_sound_rabbit_mq.upload_picture_producer')->publish(serialize($msg));
}

Producers burada upload_picture

Servis burada old_sound_rabbit_mq.upload_picture_producer

setContentType ve setDeliveryMode yöntemlerini kullanabilirsiniz.

$this->get('old_sound_rabbit_mq.upload_picture_producer')->setContentType('application/json');

OldSound\RabbitMqBundle\RabbitMq\Producer dan miras alarak aşagıdaki classı kullanabilirsiniz.

 ...
  producers:
    upload_picture:
      class: My\Custom\Producer
      connection: default
      exchange_options: {name: 'upload-picture', type: direct}
  ...

Bundan sonraki işlemlde artık Consumers kısmına geçtik.
Burada iletilere göre işlemlere başlayacaktır.

consumers:
  upload_picture:
    connection:    default
    exchange_options: {name: 'upload-picture', type: direct}
    queue_options:  {name: 'upload-picture'}
    callback:     upload_picture_service

Görüldügü gibi callback bölümü mevcuttur işlemler bittiginde callback ile dönüş yapacaktır.

customer çalıştıgına emin olabilmeniz için aşagıdaki kodu çalıştırabilirsiniz:

$ ./app/console rabbitmq:consumer -m 50 upload_picture
$ ./app/console rabbitmq:consumer -w upload_picture

Bu işlemleri yapabilmeniz için PCNTL kütüphanesine ihtiyacınız vardır.

256 MB bellek sınırı vermek için:

$ ./app/console rabbitmq: consumer -l 256

Sıraya alınan bütün iletileri simek için

$ ./app/console rabbitmq: tasfiye - no-confirmation upload_picture

Tüketici kuyrugunu silmek için:

$ ./app/console rabbitmq: delete --no-onayı upload_picture