İçeriğe atla

Symfony

Symfony Performans Arttırma

PHP yi PHP-FPM olarak ayarların APCU ve Opcache kurun

PHP.ini de aşagıdaki gibi değiştirin

; php.ini
; maximum memory that OPcache can use to store compiled PHP files
opcache.memory_consumption=256

; maximum number of files that can be stored in the cache
opcache.max_accelerated_files=20000

opcache.validate_timestamps=0

; php.ini
; maximum memory allocated to store the results
realpath_cache_size=4096K

; save the results for 10 minutes (600 seconds)
realpath_cache_ttl=600

Symfony test ortamı ve canlı ortam ayarları

Symfony test ortamı ve canlı ortam ayarları

Sunucuda:
app.php dosyasında aşağıdaki kod true

$kernel = new AppKernel('prod', true);

app_dev.php dosyasında

$kernel = new AppKernel('dev', false);

false olacak

test ortamında yani localde tam false olan kısımları true , true olan kısımları false yapacaksınız.

Aşağıdaki gibi olacak

app.php dosyasında aşagıdaki kod true

$kernel = new AppKernel('prod', false);

app_dev.php dosyasında

$kernel = new AppKernel('dev', true);

Symfony 3 read only alan

Symfony 3 de bir alanı readonly yapmak isterseniz aşagıdaki komutu kullanabilirsiniz.

,'readonly' => true

Örnek Kullanım

)->add('tarih', TextType::class, array('label'=>'Tarih','attr'=>array('class'=>'form-control form_datetime2','readonly' => true))

getRepository sorgu seçenekleri

Eğer symfony gibi kütüphane kullanıyorsa where komutu yerine getrepository kullanabilirsiniz.

Ornek kod:

$islemler = $em->getRepository("WebAdminBundle:Islem")->findby(Array('durum'=>1));

find yerine kullanılacaklar.

find tek veri gelir sadece id ye göre sorgulama yaparsınız
findby dizi şeklinde gelir koşul olarak istediginiz alana göre sorgularsınız
findoneby = Tek veri gelir ama dizi şeklinde sorgu yapmanızı ister
findall = Dizi şeklinde veri verir koşulsuz hepsi gelir

Tek Veri Bulmak için:

$odabul = $em->getRepository("WebAdminBundle:Oda")->find($oda);
$diziekle['oda_id'] = $odabul->getId();

Twig formu istediğiniz gibi düzenleme

        <div class="portlet-body">
          <div class="tab-content">
            <div class="tab-pane active" id="tab_99_1_1">
              {{ form_start(form) }}
              {{ form_row(form.ad) }}
              {{ form_row(form.googlemaps) }}aaa
              {{ form_widget(form) }}
              <br>
              <div class="form-actions">
                <button type="submit" class="btn blue">Ekle</button>
                <a href="{{ path('rotahareket_index') }}" class="btn default">İptal</a>
              </div>
              {{ form_end(form) }}
            </div>
          </div>

Symfony or kullanımı

Symfony or kullanımı tek sonuç almak için

<?php
//Symfony or kullanımı tek sonuç için:
$carihareket = $em
  ->createQueryBuilder()
  ->select('d')
  ->from('WebAdminBundle:CariHareket', 'd')
  ->Where('d.tarihGiris <= :baslama')
  ->andWhere('d.tarihCikis >= :cikis')
  ->andWhere('d.Cari = :cari')
  ->andWhere('d.Musteri = :musteri')
  ->andWhere('d.durum in(1,2)')
  ->setParameter('baslama', strtotime($gristarih2."+$itrh days"))
  ->setParameter('cikis', strtotime($gristarih2."+$itrh days"))
  ->setParameter('cari', $cari)
  ->setParameter('musteri', $musteri)
  ->getQuery()
  ->setMaxResults(1)
  ->getOneOrNullResult();

Symfony or kullanımı liste şeklinde sonuç almak için

<?php
//Symfony or kullanımı çoklu (liste) sonuç için:
$carihareketler = $em
  ->createQueryBuilder()
  ->select('d')
  ->from('WebAdminBundle:CariHareket', 'd')
  ->Where('d.tarihGiris <= :baslama')
  ->andWhere('d.tarihCikis >= :cikis')
  ->andWhere('d.Cari = :cari')
  ->andWhere('d.Musteri = :musteri')
  ->andWhere('d.durum in(1,2)')
  ->setParameter('baslama', strtotime($gristarih2."+$itrh days"))
  ->setParameter('cikis', strtotime($gristarih2."+$itrh days"))
  ->setParameter('cari', $cari)
  ->setParameter('musteri', $musteri)
  ->getQuery()
  ->getResult();
?>

Symfony RabbitMqBundle

Symfony de RabbitMQ Servsine php-amqplib kütüphanesi ile bağlantısını anlatacağım.

Rabbit bundle da Thumperin php-amqlib kütüphanesini kullanıyoruz.

Örnek:

$msg = array('user_id' => 1235, 'image_path' => '/path/to/new/pic.png');
$this->get('old_sound_rabbit_mq.upload_picture_producer')->publish(serialize($msg));

50 tane mesaj istegi oldugunda aşagıdaki komutu çalıştırın.

$ ./app/console rabbitmq:consumer -m 50 upload_picture

RabbitMq server kurulumunuzu yaptıktan sonra bundle kuruyoruz.
Kurulum
Composer ile kurun:

$ composer require php-amqplib/rabbitmq-bundle

Bunldle Kayıt edin:
// app/AppKernel.php

public function registerBundles()
{
  $bundles = array(
    new OldSound\RabbitMqBundle\OldSoundRabbitMqBundle(),
  );
}

Kurulum bitti şimdi ayarlarını yapmakta.

Composer da kalması gereken: (Lütfen silmeyin)

{
  "require": {
    "php-amqplib/rabbitmq-bundle": "~1.6",
  }
}

extension ve compiler ekleyin:

use OldSound\RabbitMqBundle\DependencyInjection\OldSoundRabbitMqExtension;
use OldSound\RabbitMqBundle\DependencyInjection\Compiler\RegisterPartsPass;

// ...

$containerBuilder->registerExtension(new OldSoundRabbitMqExtension());
$containerBuilder->addCompilerPass(new RegisterPartsPass());

Kullanım:

Confirasyon dosyanıza ekleyin:

old_sound_rabbit_mq:
  connections:
    default:
      host:   'localhost'
      port:   5672
      user:   'guest'
      password: 'guest'
      vhost:  '/'
      lazy:   false
      connection_timeout: 3
      read_write_timeout: 3

      # requires php-amqplib v2.4.1+ and PHP5.4+
      keepalive: false

      # requires php-amqplib v2.4.1+
      heartbeat: 0

      #requires php_sockets.dll
      use_socket: true # default false
    another:
      # A different (unused) connection defined by an URL. One can omit all parts,
      # except the scheme (amqp:). If both segment in the URL and a key value (see above)
      # are given the value from the URL takes precedence.
      # See https://www.rabbitmq.com/uri-spec.html on how to encode values.
      url: 'amqp://guest:password@localhost:5672/vhost?lazy=1&connection_timeout=6'
  producers:
    upload_picture:
      connection:    default
      exchange_options: {name: 'upload-picture', type: direct}
      service_alias:  my_app_service # no alias by default
  consumers:
    upload_picture:
      connection:    default
      exchange_options: {name: 'upload-picture', type: direct}
      queue_options:  {name: 'upload-picture'}
      callback:     upload_picture_service

old_sound_rabbit_mq.upload_picture_producerve old_sound_rabbit_mq.upload_picture_consumer. sonra kullanılmak üzere beklemede olan servisler. bu servisleri upload_picture_service ile cagırabilirsiniz.

İsteğe Bağlı Kuyruk İşlemleri:

queue_options: {name: 'upload-picture', arguments: {'x-ha-policy': ['S', 'all']}}

20 saniyelik TTL mesajı örnegi

queue_options: {name: 'upload-picture', arguments: {'x-message-ttl': ['I', 20000]}}

Değişken Türleri:

  S – String
  I – Integer
  D – Decimal
  T – Timestamps
  F – Table
  A – Array

arguments isteğinize göre düzenleyebilirsiniz.

Belirli koşullara göre yaptırmak isterseniz:

queue_options:
  name: "upload-picture"
  routing_keys:
   - 'android.#.upload'
   - 'iphone.upload'

Önemli Uyarı:
2.3 üstü için geçerlidir bu yazılar eski versiyonlarda çalışmaz.

RabbitMQ server bağlantı ayarları:

connections:
  default:
    host:   'localhost'
    port:   5672
    user:   'guest'
    password: 'guest'
    vhost:  'foo' # to be dynamically overridden by <code>connection_parameters_provider</code>
    connection_parameters_provider: connection_parameters_provider_service

Örnek Uygulama:

class ConnectionParametersProviderService implements ConnectionParametersProvider {
  ...
  public function getConnectionParameters() {
    return array('vhost' => $this->getVhost());
  }
  ...
}

Producers, Consumers, Nedir?

Producers:
Gönderme sürecinde yapılan işlemlere denir.

Consumers:
Gönderilen verileri alıp işleyen birime denir.

Yüklenen resmi arkaplanda işlem yaptırmak istediğinizi varsayarsak:

public function indexAction($name)
{
  $msg = array('user_id' => 1235, 'image_path' => '/path/to/new/pic.png');
  $this->get('old_sound_rabbit_mq.upload_picture_producer')->publish(serialize($msg));
}

Producers burada upload_picture

Servis burada old_sound_rabbit_mq.upload_picture_producer

setContentType ve setDeliveryMode yöntemlerini kullanabilirsiniz.

$this->get('old_sound_rabbit_mq.upload_picture_producer')->setContentType('application/json');

OldSound\RabbitMqBundle\RabbitMq\Producer dan miras alarak aşagıdaki classı kullanabilirsiniz.

 ...
  producers:
    upload_picture:
      class: My\Custom\Producer
      connection: default
      exchange_options: {name: 'upload-picture', type: direct}
  ...

Bundan sonraki işlemlde artık Consumers kısmına geçtik.
Burada iletilere göre işlemlere başlayacaktır.

consumers:
  upload_picture:
    connection:    default
    exchange_options: {name: 'upload-picture', type: direct}
    queue_options:  {name: 'upload-picture'}
    callback:     upload_picture_service

Görüldügü gibi callback bölümü mevcuttur işlemler bittiginde callback ile dönüş yapacaktır.

customer çalıştıgına emin olabilmeniz için aşagıdaki kodu çalıştırabilirsiniz:

$ ./app/console rabbitmq:consumer -m 50 upload_picture
$ ./app/console rabbitmq:consumer -w upload_picture

Bu işlemleri yapabilmeniz için PCNTL kütüphanesine ihtiyacınız vardır.

256 MB bellek sınırı vermek için:

$ ./app/console rabbitmq: consumer -l 256

Sıraya alınan bütün iletileri simek için

$ ./app/console rabbitmq: tasfiye - no-confirmation upload_picture

Tüketici kuyrugunu silmek için:

$ ./app/console rabbitmq: delete --no-onayı upload_picture